Decline
Cookies

This website uses cookies to ensure you are getting the best experience.

Back to website

Privacy verklaring Shanna Michelle

Deze privacy verklaring is opgesteld voor Shanna Michelle (KvK-nummer 69158908) hierna Shanna Michelle genoemd..

Shanna Michelle is te bereiken via:

 1. De website
 2. Het e-mailadres

Achtergrond en inhoud privacy verklaring

Deze privacy verklaring is als volgt opgebouwd:

 1. Persoonsgegevens die wij verwerken;
 2. Doel en grondslag gegevensverwerking;
 3. Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren;
 4. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen;
 5. Delen van persoonsgegevens met derden;
 6. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
 7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
 8. Klacht indienen
 9. Aanpassen privacy verklaring

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

Shanna Michelle verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achterna(a)m(en)
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Nationaliteit
 • Gegevens op van identiteitsbewijs (bijv. documentnummer)
 • (Voormalige) adresgegevens
 • Telefoonnummer (zowel zakelijk als privé́)
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer(s)
 • Gegevens van onderneming(en) waarbij u betrokken bent
 • Betalingservaringen en kredietinformatie
 • Salarisgegevens 
 • Functie
 • IP-adres
 • Video’s / Foto’s en afbeeldingen
 • Geluidsopnames
 • Social media (posts)
 • Website(s)

NB: Shanna Michelle verwerkt niet in alle gevallen alle genoemde persoonsgegevens. Welke persoonsgegevens doe worden verwerkt hangt af van de aard en het doel van de opdracht die wij uitvoeren. Shanna Michelle verwerkt persoonsgegevens die door u of door opdrachtgevers/ uw werkgever aan ons worden verstrekt en verzamelt daarnaast, in voorkomende gevallen, persoonsgegevens uit openbare bronnen.

2. Doel en grondslag gegevensverwerking

Shanna Michelle verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Werkzaamheden in het kader van Muziek- en entertainment doeleinden 
 • Ten behoeve van communicatie met opdrachtgevers;
 • Voor het uitvoeren van onze overeenkomsten;
 • Voor het versturen van facturen en het verrichten van betalingen;
 • Aangaan en beheren van de relatie met onze klanten (bijv. nieuwsbrief);
 • Uitbreiden van onze dienstverlening (bijv. nieuwsbrief, marketing);
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte;
 • Om uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch;
 • Om sollicitaties te verwerken.

Shanna Michelle verwerkt persoonsgegevens uitsluitend op basis van de grondslagen vermeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

3. Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Shanna Michelle bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën van) persoonsgegevens:

 • Gegevens klanten en zakelijke relaties: tot maximaal tien jaren na uitvoering van de opdracht, tenzij de wet voorschrijft om deze langer te bewaren. Gedurende deze periode kan het namelijk nodig zijn dat wij nog contact met u opnemen of u opnieuw gebruik wenst te maken van onze dienstverlening. Uw contactgegevens kunnen ook langer worden bewaard als u hebt aangegeven geïnformeerd te willen blijven;
 • Audio- en video-opnames: tot maximaal tien jaar vanaf de datum van de opname, tenzij een (mogelijke) lopende campagne langer vereist;
 • Contactformulier of e-mail: als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan gebruiken wij uw gegevens alleen om contact op te nemen en uw vraag af te handelen. Deze gegevens worden niet opgeslagen, tenzij u een klant van Shanna Michelle wordt.

4. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Shanna Michelle neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Datadragers in gebruik bij Shanna Michelle en eventueel derde betrokken partijen zijn beveiligd tegen ongeautoriseerde toegang. De digitale datadragers waarop persoonsgegevens worden opgeslagen zijn voorzien van encryptie. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

5. Delen van persoonsgegevens met derden

Shanna Michelle verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomsten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Shanna Michelle sluit verwerkersovereenkomsten met bedrijven die uw gegevens in onze opdracht verwerken, om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Shanna Michelle blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

6. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Shanna Michelle gebruikt technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Op de website(s) van Shanna Michelle kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. Shanna Michelle draagt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor de privacy verklaring van de betreffende website die u bezoekt.

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Shanna Michelle. Ook hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een digitaal bestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering; een verzoek tot overdracht van uw persoonsgegevens; intrekking van uw toestemming; of bezwaar tegen gegevensverwerking sturen naar contact@shannamichelle.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (‘machine readable zone’, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.

8. Klachten

Indien u meent dat Shanna Michelle een fout heeft gemaakt tijdens het uitvoeren van haar werkzaamheden kunt u een klacht indienen. Onze Privacy Officer zal uw klacht in behandeling nemen, u horen omtrent uw klacht en een beslissing nemen over uw klacht.

Indien u na het doorlopen van de klachtprocedure meent dat uw klacht niet naar tevredenheid is behandeld, kunt u binnen 6 weken na ontvangst van de beslissing van Shanna Michelle een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

9. Aanpassen privacy verklaring

Shanna Michelle behoudt zich het recht voor deze privacy verklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Wij raden u aan onze website regelmatig te raadplegen voor de meest recente versie van dit document.

Deze verklaring is zowel in het Nederlands als in het Engels opgesteld. Indien de Engelse versie verschillen vertoont met de Nederlandse versie, dan is de Nederlandse versie leidend. 

Click here for the English version

Back to website